Δημοπρασίες

Όροι Δημοπρασιών

Οι υποψήφιοι αγοραστές ενημερώνονται για τα προς δημοπράτηση έργα είτε από τον ιστοχώρο μας, είτε από τους έντυπους καταλόγους που κυκλοφορούν πριν από κάθε δημοπρασία.

Καταβάλλεται κάθε προσπάθεια ώστε οι περιγραφές των έργων να είναι ακριβείς και περιεκτικές. Συνιστάται στους υποψήφιους αγοραστές να εξετάζουν αυτοπροσώπως τα έργα που τους ενδιαφέρουν στις προκαθορισμένες για κάθε δημοπρασία ημέρες και ώρες.

Οι τιμές εκτίμησης που δίνουμε στους καταλόγους μας αντιπροσωπεύουν τα όρια μέσα στα οποία περιμένουμε ότι θα κινηθούν οι τιμές στη δημοπρασία. Για κάθε έργο έχει οριστεί μια τιμή ασφαλείας που αποτελεί το ποσό που θα πρέπει να ξεπεράσει το έργο προκειμένου να πουληθεί. Η τιμή ασφαλείας συμφωνείται μεταξύ του πωλητή και του Οίκου και είναι ίση της μικρότερης από τις τιμές εκτίμησης.

Η συμμετοχή στη δημοπρασία προϋποθέτει την αποδοχή των όρων της δημοπρασίας και μπορεί να γίνει με τρεις τρόπους: με τη φυσική παρουσία του ενδιαφερόμενου στην αίθουσα της δημοπρασίας, με τηλεφωνική συμμετοχή ή με γραπτή προσφορά.

Για να λάβει κανείς μέρος αυτοπροσώπως στη δημοπρασία θα πρέπει να προμηθευτεί από τη γραμματεία μια κάρτα συμμετοχής, συμπληρώνοντας το ειδικό έντυπο συμμετοχής.

Ο ενδιαφερόμενος για τηλεφωνική συμμετοχή θα πρέπει να επικοινωνήσει μαζί μας τουλάχιστον 24 ώρες πριν την έναρξη της δημοπρασίας, ώστε να εξασφαλιστεί η ύπαρξη της απαιτούμενης τηλεφωνικής σύνδεσης.

Η γραπτή προσφορά παραδίδεται στα γραφεία μας τουλάχιστον 6 ώρες πριν την έναρξη της δημοπρασίας. Μπορεί επίσης να υποβληθεί με φαξ, ταχυδρομικά ή μέσω email.

Οι νέοι αγοραστές θα πρέπει να μας δώσουν όσα στοιχεία τους ζητηθούν τουλάχιστον 24 ώρες πριν την έναρξη της δημοπρασίας.

Το συνολικό ποσό που πληρώνει ο αγοραστής ισούται με την τιμή κατακύρωσης + προμήθεια του Οίκου 17% + ΦΠΑ 24 % επί της προμηθείας.

Οι αγοραστές υποχρεούνται να εξοφλήσουν τους λογαριασμούς τους εντός 5 ημερών από τη λήξη της δημοπρασίας. Μετά την εξόφληση μπορούν να παραλάβουν τις αγορές τους από τα γραφεία μας. Είναι δυνατή επίσης η αποστολή τους, με έξοδα τους, στη διεύθυνση που επιθυμούν.

Το προσωπικό του Οίκου μας είναι πάντα πρόθυμο να παράσχει κάθε δυνατή βοήθεια και διευκρίνιση

 

OΡΟΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

 1. H αποδοχή των παρακάτω όρων είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή κάποιου στη δημοπρασία.
 2. Ο Δημοπράτης ενεργεί πάντοτε ως αντιπρόσωπος του πωλητού. Διευθύνει τη δημοπρασία και καθορίζει τις διαδοχικές πλειοδοσίες επί των δημοπρατουμένων έργων, δικαιούμενος να αρνηθεί προσφορές μικρότερες ή μεγαλύτερες του προτεινόμενου από εκείνον ύψους.
 3. Ο Δημοπράτης δικαιούται κατά την απόλυτη κρίση του να αρνηθεί την είσοδο ή τη συμμετοχή οποιουδήποτε στη δημοπρασία, καθώς επίσης να αποσύρει ανά πάσα στιγμή οποιοδήποτε λαχνό από αυτήν.
 4. Όλοι οι λαχνοί πωλούνται σαν πλήρεις, εκτός αυτών που στην περιγραφή τους αναφέρεται ελάττωμα. Εάν κάποιος λαχνός έχει ελάττωμα που δεν αναφέρεται στην περιγραφή, τότε ο αγοραστής έχει το δικαίωμα να τον επιστρέψει μέσα σε 5 μέρες από την παραλαβή του και θα του επιστραφεί αμέσως το τίμημα που έχει καταβάλει. Δεν επιστρέφονται οι λαχνοί των οποίων η περιγραφή τελειώνει με την ένδειξη <ως έχει>. Καλό θα είναι τους εν λόγω λαχνούς να εξετάζουν οι ενδιαφερόμενοι πριν από τη δημοπρασία. Στην ίδια κατηγορία υπάγονται: (i) οι εφημερίδες και τα περιοδικά, και (ii) τα έντυπα για τα οποία δεν υπάρχει δημοσιευμένη βιβλιογραφική περιγραφή.
 5. Οι αναγραφόμενες τιμές κάθε λαχνού είναι τιμές προσωπικής μας εκτίμησης.
 6. Η πλειοδοσία καθορίζεται από τον Δημοπράτη σε ποσοστό από 5 έως 10% πάνω από την προηγούμενη προσφορά. Σε οποιαδήποτε περίπτωση αμφισβήτησης, ως προς τη διαδικασία ή την κατακύρωση κάποιου λαχνού, ο Δημοπράτης είναι ο μόνος κριτής να αποφασίσει για την οριστική κατακύρωση ή την επαναπλειστηρίαση του λαχνού.
 7. Εάν δεν έχετε τη δυνατότητα να παρευρεθείτε στη δημοπρασία, μπορείτε να μας δώσετε γραπτώς την προσφορά σας. Ο Δημοπράτης θα εκπροσωπεί τα συμφέροντά σας μέσα στην αίθουσα και θα κατακυρώσει για λογαριασμό σας τον λαχνό στη μικρότερη δυνατή τιμή, όπως θα διαμορφωθεί στη διαδικασία. Σε περίπτωση αντιπροσώπευσης πελάτη από τρίτο πρόσωπο, τα στοιχεία του αντιπροσωπούμενου θα πρέπει να δηλώνονται στη Γραμματεία.
 8. Όλα τα δημοπρατούμενα θεωρούνται καλή τη πίστει από τον Δημοπράτη ως ανήκοντα στον πωλητή, ο οποίος και εγγυάται ότι είναι ελεύθερα οποιουδήποτε νομικού ή πραγματικού ελαττώματος, διεκδικήσεως ή αξιώσεως τρίτου επ’ αυτών.
 9. Εάν ο πωλητής επιθυμεί να αποσύρει λαχνό προ της δημοπρασίας, υποχρεούται να καταβάλει το 20% της μέσης τιμής της εκτίμησής του που αναγράφεται στον κατάλογο.
 10. Στην τιμή κατακύρωσης προστίθεται ποσοστό 17% που αποτελεί την προμήθεια του Δημοπράτη, καθώς και Φ.Π.Α.  επί της προμηθείας. Ο αγοραστής υποχρεούται εντός επτά ημερών από την ημέρα της δημοπρασίας να εξοφλήσει ολοσχερώς τον αγορασθέντα λαχνό και να τον παραλάβει από τα γραφεία της έδρας του Δημοπράτη. Στις γραπτές προσφορές είναι δυνατή η αποστολή με αντικαταβολή.
 11. Σε περίπτωση άρνησης ή αδυναμίας του αγοραστού να εξοφλήσει και να παραλάβει το έργο κατά τα ανωτέρω εντός 30 ημερών από την ημέρα της δημοπρασίας, ο Δημοπράτης δικαιούται α) να απαιτήσει δικαστικώς την πλήρη εξόφληση, β) να το πωλήσει ελεύθερα σε τρίτο, είτε μέσω δημοπρασίας είτε ιδιωτικώς, και γ) να απαιτήσει αποζημίωση για οποιαδήποτε επιγενόμενη ζημία του, που θα οφείλεται στην παραπάνω αδυναμία του αγοραστή να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του.